Wita Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi                                                                                                                                                                                                   
Jesteś Jesteś gościem na naszej stronie! ;-)
Strona główna

Rys historyczny

Uczniowie
i pracownicy szkoły


Dokumenty
szkoły


Organizacje szkolne

Uroczystości szkolne
Archiwum
Aktualności

Archiwum

Projekt EFS

Galeria zdjęć
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY w USZWI.

I. KODEKS OPRACOWANO NA PODSTAWIE :
1. Konstytucji RP
2. Europejskiej Karty Praw i Obowiązków Rodziców
3. Konwencji o Prawach Dziecka
4.Ustawy o systemie oświaty
5. Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi.

II. PRAWA RODZICÓW
Rodzic ma prawo do :
1.Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły;
2.Znajomości zasad oceniania i klasyfikowania uczniów;
3.Uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
4.Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;
5.Dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć jego dziecka;
6.Wydawania opinii na temat pracy szkoły;
7.Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły;
8.Otrzymania pomocy materialnej ze strony władz publicznych;
9.Domagania się od szkoły zapewnienia bezpieczeństwa dziecka na terenie szkoły.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW
Rodzic ma obowiązek :
1. Wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie, poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi;
2. Ponosi odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka;
3. Zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych;
4. Zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne;
5. Usprawiedliwiać terminowo absencję dziecka w szkole;
6. Poinformować wychowawcę o przewlekłych chorobach dziecka;
7. Angażować się, jako partner w życie szkoły;
8. Respektować Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi oraz Kodeks Praw i Obowiązków Rodzica.
Strona utworzona: 2005r.