Wita Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi                                                                                                                                                                                                   
Jesteś gościem na naszej stronie! ;-)
Strona główna

Rys historyczny

Uczniowie
i pracownicy szkoły


Dokumenty
szkoły


Organizacje szkolne

Uroczystości szkolne
Archiwum

Aktualności
Archiwum

Projekt EFS

Galeria zdjęć
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
OBOWIĄZKI I PRAWA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY w USZWI

§ 1

1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
7 lat.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.
3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż o 1 rok.
4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

§ 2
Uczeń ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
b) prawidłowo zaplanowanego rozkładu zajęć w ciągu tygodnia;
c) zróżnicowanych zajęć w ciągu dnia uwzględniających natężenie wysiłku myślowego na różnych przedmiotach;
d) poszanowania swej godności, przekonań i własności;
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły;
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
g) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
h) informacji o formie i terminie prac kontrolnych;
i) planowania nie więcej niż dwóch prac kontrolnych w ciągu tygodnia;
j) planowanie nie więcej niż jedna praca klasowa w ciągu tygodnia z danego przedmiotu;
k) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych;
l) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządów oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole;
m) nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców;
n) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów związanych z wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej doznawanej w szkole oraz uzyskiwania od nich pomocy;
o) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, wyrażania swojego stanowiska, opinii i wątpliwości oraz uzyskiwania na nie odpowiedzi i wyjaśnień;
p) uczestnictwa w wybranych formach zajęć pozalekcyjnych;
r) dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce.

Pomoc ta udzielana jest przez:
- konsultacje indywidualne lub zbiorowe organizowane przez nauczyciela danego przedmiotu
- konsultacje koleżeńskie organizowane przez wychowawcę
s) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
t) działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole;
u) zapoznanie się z aktami prawnymi, a w szczególności z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, z trybem i organizacją przeprowadzania egzaminu sprawdzającego i klasyfikacyjnego;
v) uczeń ma prawo do reprezentowania szkoły na zewnątrz w różnych konkursach, przeglądach i zawodach sportowych;
w) uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządną, pod opieką wychowawcy organizować następujące imprezy klasowe i szkolne:
- Dzień Wiosny
- Święto Szkoły
- Zabawa choinkowa
- Dzień Dziecka i Sportu
- Imprezy klasowe ( Andrzejki, Mikołajki, Pożegnanie lata) po zajęciach lekcyjnych.

§ 3
Obowiązki ucznia:

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, w szczególności:
1. Punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne.
2. Usprawiedliwiać absencję, przedstawiając zaświadczenie rodziców.
3. Zachowywać się podczas lekcji i innych zajęć w sposób sprzyjający utrzymaniu rzetelnej pracy i aktywności.
4. Brać aktywny udział w lekcjach, uzupełniać braki, prowadzić starannie zeszyt, wykonywać zadania.
5. Reprezentować Szkołę w konkursach, imprezach i przeglądach artystycznych zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
6. Przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników, a w szczególności:
- przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
- okazywać szacunek dorosłym i kolegom;
- przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności;
- naprawiać wyrządzone przez siebie szkody;
7. W zakresie odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, uczeń powinien:
- przestrzegać zasady higieny osobistej;
- korzystać w sposób właściwy z urządzeń higieniczno - sanitarnych;
- dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób w swoim otoczeniu, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podczas wycieczek, przerw, przestrzegać zasad ruchu drogowego;
- niezwłocznie powiadomić wychowawcę lub Dyrektora szkoły o zauważonych w szkole lub jej otoczeniu przedmiotach lub sytuacjach zagrażających życiu albo zdrowiu własnemu lub innych;
- nosić obuwie zastępcze na terenie szkoły;
- nosić odpowiedni strój na lekcje wychowania fizycznego;
- przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia: pracownie, świetlica, biblioteka, sala gimnastyczna;
- wzorowo wykonywać obowiązki dyżurnego;
- zostawiać okrycia wierzchnie i obuwie w szatni;
8. W zakresie dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole uczeń powinien:
- prawidłowo korzystać i dbać o poszanowanie sprzętu i urządzeń szkolnych, pomocy naukowych oraz kwiatów;
- za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie rodzic ucznia, który ją wyrządził lub rodzice uczniów uczestniczących w wyrządzeniu danej szkody;
- w okresie ustalonym przez dyrekcje szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży;
- uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw;
- zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica;
9. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
- uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
- występów w czasie akademii;
- grupowych bądź indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji.
Przez strój galowy należy rozumieć:
- dla dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluzka;
- dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula.

§ 4

Za rzetelną naukę, wzorową postawę, stuprocentową frekwencję, dzielność i odwagę uczeń może otrzymywać następujące wyróżnienia i nagrody:
- pochwałę wobec klasy;
- pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli;
- list pochwalny dla rodziców;
- dyplom uznania;
- nagrodę rzeczową;
- świadectwo z biało-czerwonym paskiem.

§ 5
10. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego poprzez:
- upomnienie wychowawcy na terenie klasy;
- upomnienie lub naganę dyrektora szkoły na terenie klasy;
- upomnienie lub naganę dyrektora szkoły na terenie szkoły (apel);
- zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;
- zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
- przeniesienie do równorzędnej klasy;
- przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty;
Wniosek o przeniesienie składa do Kuratorium Oświaty dyrektor szkoły.

Strona utworzona: 2005r.