Wita Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi                                                                                                                                                                                                   
Jesteś Jesteś gościem na naszej stronie! ;-)
Strona główna

Rys historyczny

Uczniowie
i pracownicy szkoły


Dokumenty
szkoły


Organizacje szkolne

Uroczystości szkolne
Archiwum

Aktualności
Archiwum

Projekt EFS

Galeria zdjęć
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
PROJEKT BEZPIECZNEJ MIEJSCOWOŚCI
przygotowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Uszwi

          Uszew położona jest w południowo - wschodniej części Polski w województwie małopolskim. Powierzchnia przypominająca kształtem nieregularny prostokąt wynosi 1198,5 ha. Wieś liczy 1541 mieszkańców. Z roku na rok domostw przybywa. Miejscowością graniczącą jest Zawada Uszewska, gdzie mieszka 502 osoby.
Wspólnymi obiektami obu tych miejscowości są: ośrodek zdrowia, kościół, sklepy, świetlica oraz szkoły: podstawowa, gdzie uczy się 198 uczniów i gimnazjum kształcące 122 uczniów,
a także przedszkole, z którego korzysta 62 dzieci.
Biegnąca wzdłuż rzeki Uszwicy droga krajowa z Brzeska do Nowego Sącza dzieli wieś na część wschodnią i zachodnią.
          Gwałtowny rozwój motoryzacji, oprócz pozytywnych cech, niesie różne zagrożenia - przede wszystkim w postaci wypadków drogowych, które często kończą się tragicznie. Ich przyczyną jest najczęściej nieprawidłowe zachowanie uczestników ruchu: łamanie prawa drogowego, przekraczanie dozwolonych szybkości, jazda w stanie nietrzeźwym, brawura - obserwowana szczególnie wśród młodych kierowców, przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, nagłe wtargnięcia na jezdnię, brak krytycyzmu i wyobraźni, ale też ograniczony rozwój infrastruktury komunikacyjnej: zły stan naszych dróg, brak oznakowań i odpowiednich zabezpieczeń.
          Według danych uzyskanych z Powiatowej Komendy Policji w Brzesku, na przestrzeni kilku lat w Uszwi wydarzyło się 28 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 10 osób, a 41 zostało rannych. W tym samym czasie zaistniało 69 kolizji drogowych. Brak wyobraźni
i rozsądku u niektórych kierowców obserwowany jest tu niemal każdego dnia. Długi prosty odcinek drogi sprzyja rozwijaniu nadmiernych prędkości oraz wyprzedzaniu innych pojazdów w miejscach niedozwolonych, co głównie było powodem śmiertelnych wypadków i kolizji.
          Za każdą ofiarą wypadku stoi ogromna tragedia ludzka, którą uświadamiamy sobie zwykle dopiero wtedy, gdy dotyka ona naszych najbliższych. Szczególnie wstrząsające są zdarzenia, w których ofiarami wypadków są dzieci. Takie tragiczne wydarzenie w naszej miejscowości miało miejsce pierwszego dnia ostatnich wakacji, kiedy to Dominika - uczennica kl. II zginęła pod kołami rozpędzonego samochodu. Wszyscy odczuliśmy to bardzo boleśnie.
          Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowią najwyższą wartość, o którą powinni się troszczyć wspólnie rodzice, nauczyciele, władze samorządowe oraz organizatorzy ruchu drogowego. Mając obowiązek uczynić wszystko, aby nie stało się im nic złego nie tylko w budynku szkolnym ale także w drodze do szkoły i ze szkoły, jak również podczas uczestnictwa w ruchu drogowym w czasie wolnym, nasza szkoła podejmuje szereg działań. Zadania z zakresu wychowania komunikacyjnego są systematycznie wplatane w realizację programu nauczania. Staramy się kształtować u uczniów postawę odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, jak i za zdrowie innych. Poszerzamy wiedzę na temat zasad i przepisów ruchu drogowego, poruszania się pojazdów w różnych warunkach, przyczyn wypadków na drodze. Rozwijamy wyobraźnię i umiejętność właściwego zachowania się na drodze. Współpracujemy z Powiatową Komendą Policji w Brzesku, organizując wspólne spotkania informacyjne przedstawicieli policji z uczniami i rodzicami. Co roku klasy czwarte są przygotowywane do egzaminu na Kartę Rowerową, a klasy pierwsze otrzymują odblaski. Organizujemy zabawy i konkursy mające na celu utrwalanie dobrych nawyków uczestnika ruchu drogowego. Planujemy zorganizowanie dla rodziców kursu udzielania pierwszej pomocy.
           W naszej miejscowości są miejsca, które w obecnym stanie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Marzeniem naszym jest aby ten stan zmienić. Przygotowany przez nas projekt podniesienia poziomu bezpieczeństwa w naszej miejscowości, zawiera szkice i fotografie z opisami miejsc najbardziej zagrażających zdrowiu
i życiu naszych uczniów. Propozycje zmian przedstawiliśmy w opisach zdjęć oraz na jednym
z wykonanych szkiców. Realizacja przedstawionych tu zadań może uchronić niejedno młode życie i oddalić groźbę tragicznych okaleczeń doznanych w wyniku wypadków drogowych. Głęboko w to wierzymy.


Mapa przedstawia stan istniejący obecnie

Proponowany stan po zmianach

          Zdjęcia pokazują odcinek drogi biegnącej obok budynku szkoły podstawowej i gimnazjum, ośrodka zdrowia i sklepów. Droga ta prowadzi od głównego skrzyżowania do kościoła.
          Ostre zakręty, brak oznakowań, brak zajazdu dla busa i samochodów prywatnych dowożących dzieci do szkoły - to elementy zagrażające bezpieczeństwu uczniów.
          Aby wyeliminować te zagrożenia należałoby podjąć takie działania jak: umieszczenie progów zwalniających z obydwu stron budynku szkoły, postawienie znaków ostrzegawczych "uwaga dzieci", namalowanie pasów bezpośrednio przed wejściem na teren szkolny, by dzieci wysiadające z pojazdów mogły bezpiecznie przejść na drugą stronę drogi, wykonanie zatoki dla pojazdów dowożących uczniów. Obecnie uczniowie wysiadają z pojazdów wprost na jezdnię.          Na fotografiach pokazane jest skrzyżowanie z drogą główną. Tędy wiedzie droga do szkoły znacznej części naszych uczniów. Widać tu też nie zawsze prawidłowe zachowania przechodniów.
           Bezpieczne dojście do szkoły umożliwiłoby uczniom wykonanie następujących prac: namalowanie przejścia dla pieszych z drugiej strony skrzyżowania (dojście na przystanek autobusowy), umieszczenie sygnalizacji świetlnej uruchamianej za pomocą przycisku. Jest to długi prosty odcinek drogi, gdzie kierowcy często rozwijają nadmierną prędkość, dlatego umieszczenie znaku przejścia na wysięgniku nad jezdnią z lampą doświetlającą, byłoby z dala widocznym elementem zmuszającym kierowców do zachowania ostrożności. Wygrodzenie barierkami dojść do pasów uniemożliwiłoby przechodzenie przez środek skrzyżowania oraz zapobiegło nagłym wtargnięciom na jezdnię. Przykrycie rowu i wykonanie chodnika do przejścia, jak również poprowadzenie dalszej części chodnika w kierunku szkoły stworzyłoby bezpieczną drogę uczniów do szkoły.
           Pokazane na fotografiach skrzyżowanie było świadkiem wielu tragicznych wypadków
i kolizji drogowych. Z prawej strony widoczny jest przystanek autobusowy, zaś z lewej droga lokalna łącząca się z drogą krajową, którą każdego dnia przemierzają uczniowie idąc nie tylko do szkoły. Tu zginęła Dominika, gdy chciała przejść na drugą stronę jezdni. Jest to miejsce bardzo niebezpieczne bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Na długim prostym odcinku drogi krajowej często dochodzi do łamania prawa drogowego: rozwijania nadmiernych szybkości i wyprzedzania na skrzyżowaniu oraz "na trzeciego". Aby zapobiec nieszczęśliwym zdarzeniom proponujemy następujące rozwiązania: wykonanie przejścia przez drogę główną z sygnalizacją świetlną uruchamianą za pomocą przycisku, oznakowanie "miejsce przejścia" ze znakiem "Agatka" - dodatkowo wyposażone w duży znak na wysięgniku nad jezdnią z lampą doświetlającą.


          Tą wydeptaną dróżką widoczną poniżej, codziennie chodzą uczniowie i inni mieszkańcy na tzw. "skróty" z domów znajdujących się przy drodze równoległej do głównej
K - 75. Przechodząc przez jezdnię narażają zdrowie i życie. W tym miejscu doszło do kilku śmiertelnych wypadków. Dodatkowe utrudnienia występują w porze jesiennej i zimowej kiedy dróżka staje się rozmokła, a rowy wzdłuż drogi są pełne wody. Istniejąca kładka, dopóki nie zostanie przebudowana bądź naprawiona, stwarza również ogromne zagrożenie.
            Aby stworzyć bezpieczny teren przemieszczających się tędy uczniów i innych użytkowników, można by wykupić od prywatnego właściciela grunt pod budowę nowej drogi , na drodze głównej wykonać przejście dla pieszych z oznakowaniem - dodatkowo wyposażone w duży znak na wysięgniku nad jezdnią z lampą doświetlającą.           Fotografie przedstawiają trasę dojścia i dojazdu uczniów mieszkających w Zawadzie Uszewskiej do szkoły podstawowej i gimnazjum w Uszwi. Ostre zakręty, brak odpowiedniego pobocza przy zbyt wąskiej drodze biegnącej tuż wzdłuż brzegów Uszwicy - to elementy zagrażające zdrowiu i życiu naszych uczniów. Niedawno doszło tu do wypadnięcia z drogi pojazdu wprost do rzeki.
           W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, należałoby umieścić barierki wzdłuż drogi przy dwóch ostrych zakrętach i umieścić znaki ostrzegawcze oraz wykonać odpowiednie pobocze, by umożliwić bezpieczne poruszanie się pieszych.


           Wiele z proponowanych rozwiązań podsunęli nam uczniowie, wśród których przeprowadziliśmy sondaż. Oprócz przedstawionych tu propozycji, marzymy, by wzdłuż drogi głównej powstała trasa dla rowerzystów łącząca gminne miejscowości.
           W wyniku wielu rozmów, przemyśleń i wspomnień powstała nasza wizja bezpiecznej miejscowości. Bezpiecznej nie tylko dla naszych uczniów, mieszkańców, ale i wszystkich odwiedzających nasze strony.


Opracowanie:
mgr inż. Maria Górka
mgr Marta Pacura
Sabina Krakowska
mgr inż. Przemysław Zdunek
mgr inż. Bogdan Toboła
Krzysztof Osiecki
Strona utworzona: 2005r.