Wita Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi                                                                                                                                                                                                   
Jesteś Jesteś gościem na naszej stronie! ;-)
Strona główna

Rys historyczny

Uczniowie
i pracownicy szkoły


Dokumenty
szkoły


Organizacje szkolne

Uroczystości szkolne
Archiwum

Aktualności
Archiwum

Projekt EFS

Galeria zdjęć
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007

Procedury organizacyjne wycieczek szkolnych
w Publicznej Szkole Podstawowej w Uszwi


1.Wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
2.Organizacja i program wycieczki musi być dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów,
   ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej.
3.Wycieczek pieszych nie wolno prowadzić w nocy i w niesprzyjających warunkach pogodowych
   tj. burzy, śnieżycy i gołoledzi.
4.W przypadku organizowania wycieczki zagranicznej zgodę na jej organizację wyraża dyrektor szkoły    po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Zawiadomienie musi zawierać:
- nazwę kraju,
- czas pobytu,
- program pobytu,
- imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
- listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
5.Każda wycieczka musi być przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym.
   Szczegółowe obowiązki kierownika i opiekunów określają odrębne przepisy.
6.Przed wycieczką należy omówić z wszystkimi uczestnikami - cel wycieczki, wybraną trasę,
    zwiedzane obiekty oraz obowiązujące zasady regulaminowe:
- miejsca zbiórek,
- sposoby poruszania się na drogach publicznych,
- zachowanie w schroniskach i na kwaterach,
- ogólne przepisy bezpieczeństwa.
7.Za organizację i przebieg wycieczki odpowiada jej kierownik, który opracowuje regulamin
    wycieczki.
8.Obowiązkiem uczestników wycieczki jest bezwzględne przestrzeganie ustalonego regulaminu.
9.Dokumentami uprawniającymi do przeprowadzenia wycieczki jest:
- karta wycieczki - zatwierdzona przez dyrektora szkoły z dwudniowym wyprzedzeniem,
- oświadczenie podpisane przez rodzica (załącznik 1),
- lista uczestników wycieczki (załącznik 2)
10.Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów związanych z wycieczką (przejazd,
   zakwaterowanie, wyżywienie). Wydatki z tego tytułu pokrywają uczniowie biorący w niej udział.

Obowiązki kierownika wycieczki
1.Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie karty wycieczki.
2.Opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.
3.Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz
   sprawowanie nadzoru w tym zakresie.
4.Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich
   przestrzegania.
5.Określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
   i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
6.Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz
   apteczkę pierwszej pomocy.
7.Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników.
8.Dokonanie podziału zadań wśród uczestników.
9.Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia wycieczki po jej zakończeniu.

Obowiązki opiekuna wycieczki
1.Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami.
2.Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki.
3.Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem
   przepisów BHP.
4.Sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi zadaniami przydzielonymi uczniom.
5.Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

Regulamin wycieczki
1.Każdy z uczestników wycieczki powinien poznać przepisy BHP związane z turystyką.
2.Uczestnicy powinni brać udział w opracowaniu i dokładnie zapoznać się ze szczegółowym
   programem i harmonogramem wycieczki.
3.Każdy uczestnik ma prawo do praktyk religijnych.
4.Uczniowie są zobowiązani poinformować rodziców (opiekunów) o wszelkich informacjach,
  a w szczególności o:
- zaleceniach kierownika wycieczki,
- harmonogramie wycieczki,
- adresach i telefonach kontaktowych.
5.Uczestnik powinien dokładnie przygotować się do wycieczki w zakresie:
- ubioru i wyposażenia,
- zaopatrzenia w żywność.
6.Uczestnik jest zobowiązany zgłosić kierownikowi wycieczki wszelkie problemy zdrowotne
   i organizacyjne.
7.Uczeń punktualnie przychodzi na miejsce zbiórki i podporządkowuje się kierownikowi
    i opiekunom wycieczki.
8.Wszyscy uczestnicy zachowują szczególną ostrożność w trakcie przemarszu i przejazdu
   różnego rodzaju środkami lokomocji i podporządkowują się zaleceniom kierowcy i obsłudze
   środków transportu.
9.Bez zezwolenia opiekunów nie wolno oddalać się od grupy.
10.W miejscach zakwaterowania należy przestrzegać obowiązujący tam regulamin.
11.Za sporządzone zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu uczestnik ponosi koszty.
12.Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z zapisami Statutu
   Szkoły.
13.Po zakończeniu wycieczki, w trakcie podsumowania, uczniowie powinni zgłaszać
   i omawiać wszelkie zaistniałe problemy.
14.Każdy uczestnik zostaje zapoznany z regulaminem wycieczki co potwierdza podpisem
   (załącznik 3).

Zasady poruszania się po drogach w czasie wycieczki
1.W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się zleceniom prowadzącego,
    wyznaczonego przez kierownika wycieczki.
2.Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku uzgodnionym przez prowadzącego,
   maksymalnie czwórkami, na przedzie grupy idzie zawsze prowadzący wycieczkę, następnie
   najsłabsi którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamyka opiekun wycieczki.
3.Kolumna porusza się prawym poboczem drogi zajmując nie więcej niż połowę szerokości
   drogi. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze pojazdy.
   W przypadku, gdy nie ma chodnika lub miejsca przeznaczonego dla pieszych, maszerując
   małymi grupkami lub pojedynczo idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim, lub, jeżeli
   ruch na drodze jest niewielki parami.
4.W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub miejscach
   przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy w miejscach wyznaczonych (pasy)
   lub zgodnie z przepisami.
5.Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność tzn. na
   zakrętach, za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność nami kierującym.
6.Jeżeli kolumna przekracza 20m. maszerujący po lewej stronie są obowiązani nieść latarnie
   białe rozmieszczone, co 10m., widoczne z odległości 150m.
7.Nie wolno odłączać się od grupy maszerującej bez zgody prowadzącego.
8.Podczas wycieczki lub rajdu 1 opiekun przypada na:
- 10 uczestników przy turystyce kwalifikowanej (górskiej),
- 15 uczestników przy innych formach.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Strona utworzona: 2005r.
Aktualizacja:2007-11-03 22:04