Wita Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi                                                                                                                                                                                                   
Jesteś gościem na naszej stronie! ;-)
Strona główna

Rys historyczny

Uczniowie
i pracownicy szkoły


Dokumenty
szkoły


Organizacje szkolne

Uroczystości szkolne
Archiwum

Aktualności
Archiwum

Projekt EFS

Galeria zdjęć
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
ORGANIZACJE SZKOLNE

RADA RODZICÓW

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zofia Klecka - przewodnicząca
Danuta Klecka
Maria Wnęk
Wioleta Czchowska
Jolanta Franczyk

      Rada Rodziców aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, inicjuje wiele ciekawych przedsięwzięć, włącza się w akcje promujące szkołę w środowisku lokalnym. Rodzice przygotowują corocznie mikołajki dla uczniów oraz współuczestniczą w realizacji festynów i zabaw choinkowych. Dochód wypracowany w trakcie organizowanych balów sylwestrowych i festynów przeznacza się na ważne potrzeby szkoły. I tak:

 • w roku szkolnym 2001/2002 - malowanie klas - 1500 zł, zakup firanek do całej szkoły -       1600 zł,
 • w roku szkolnym 2002/2003 - malowanie sali gimnastycznej i klatki schodowej - 800 zł,
 • w roku szkolnym 2003/2004 - założenie sieci elektrycznej w pracowni komputerowej oraz       zakup drzwi antywłamaniowych - 3000 zł,
 • w roku szkolnym 2004/2005 - pokrycie kosztów wykonania statuetek z okazji 750-lecia       Uszwi,
 • w roku szkolnym 2005/2006 - dofinansowanie wydania książki o Uszwi autorstwa
        dr Romana Sady - 500 zł, wykonanie oldbojów na korytarzach - 1400 zł,
 • w roku szkolnym 2007/2008 - dofinansowanie zakupu kserokopiarki do szkoły - 2500 zł,
 • w roku szkolnym 2008/2009 - odnowienie sztandaru szkoły,
 • w roku szkolnym 2009/2010 - ufundowanie marmurowej tablicy upamiętniającej Jubileusz       150-lecia istnienia szkoły,
        

 • w roku szkolnym 2010/2011 - aktywny udział w obchodach rocznicowych, pokrycie
         kosztów Jubileuszu 150-lecia szkoły,
 • w roku szkolnym 2011/2012 - zakup 4 komputerów z oprogramowaniem i częściowe
        pokrycie kosztów zakupu materiałów do rozbudowy sieci elektrycznej w pracowni       komputerowej,
 • w roku szkolnym 2012/2013 - zakup 12 rolet do 4 klas w celu ochrony przed
        nasłonecznieniem pomieszczeń,
 • w roku szkolnym 2013/2014 - zakup tablicy interaktywnej z projektorem przeznaczonej
        dla uczniów klas I-III,
 • w roku szkolnym 2014/2015 - zakup tablicy interaktywnej z projektorem przeznaczonej
         dla uczniów klas IV-VI,
 • w roku szkolnym 2015/2016 - zakup tablicy interaktywnej z projektorem przeznaczonej
         dla uczniów klas IV-VI.

        Rada Rodziców jest też fundatorem nagród książkowych i dyplomów przyznawanych uczniom z okazji zakończenia roku szkolnego, jak i różnych konkursów organizowanych
  w szkole.
  SAMORZĄD UCZNIOWSKI

        Samorząd Uczniowski jest najważniejszą organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły. Do stałych punktów działalności Samorządu należy organizowanie wielu imprez szkolnych, jak zabawy taneczne, andrzejki, bale karnawałowe, a także różnego rodzaju konkursów: literackich, historycznych, plastycznych, okolicznościowych, sportowych. Największym zainteresowaniem cieszą się konkursy związane z tematyką świąteczną i porami roku. W trosce o środowisko naturalne wspierane są działania proekologiczne i propagujące zdrowy styl życia - tradycją stał się udział szkoły w akcji "Sprzątanie świata" czy organizacja Wiosennego Turnieju Sportowego.  Chcąc uwrażliwić uczniów na potrzeby innych i pomóc potrzebującym, Samorząd Uczniowski włącza się w akcje charytatywne. W tym celu od kilkunastu lat organizowane są mikołajki dla wychowanków Domu Dziecka w Jasieniu, systematycznie wspiera się też akcje różnych fundacji działających na rzecz chorych dzieci. Każdego roku członkowie Samorządu biorą udział w ogólnopolskiej akcji "Góra grosza", a także prowadzą sprzedaż zakładek i kalendarzyków dla Fundacji Wszystko dla Dzieci. Samorząd opiekuje się również opuszczonymi mogiłami na parafialnym cmentarzu. Uczniowie troszczą się zwłaszcza o groby uszewskich nauczycieli: państwa Capików, sióstr Reginy i Stefanii Dultz, a także Stefanii Bartys. Z funduszy wypracowanych przez SU zakupiono figurkę Władysława Jagiełły z okazji obchodów jubileuszu 150-lecia szkoły.
        Praca w Samorządzie daje uczniom wiele satysfakcji - możliwość samorealizacji i zaistnienia w społeczności uczniowskiej, kształtuje kreatywną postawę, uczy szacunku do historii i tradycji.

  SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  NA ROK SZKOLNY 2016/2017


  Przewodnicząca szkoły: Emilia Jarzmik - kl.VIb,

  Zastępca: Nikodem Kopeć - kl.V,

  Członkowie samorządu:

  Wiktoria Klecka - kl.VIb, Kacper Pawełek - kl.IV

  Poczet sztandarowy

  Chorąży: Błażej Pawełek - kl.VIb,

  Asysta: Wiktoria Klecka - kl.VIb, Paulina Konstanty - kl.VIa,

  Werble: Kamil Czchowski - kl.VIb, Kamil Czuba - kl.VIa, Bartłomiej Figiel - kl.VIa,


  PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  BIBLIOTEKA

        Biblioteka w naszej szkole istnieje od 1948 roku. Obecnie księgozbiór biblioteczny liczy ponad 9 tyś. woluminów i kilkanaście tytułów czasopism dla dzieci i młodzieży oraz czasopism metodycznych dla nauczycieli. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły oraz rozwijaniu zainteresowań uczniów. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów czytelni na miejscu oraz wypożyczać książki do domu. Tradycją biblioteki i szkoły jest uroczystość przyjęcia uczniów klas I w poczet czytelników. Organizowane są także imprezy czytelnicze typu: poranek baśni, inscenizacje bajek dla dzieci młodszych, konkursy czytelnicze, wyjazdy do teatru.  ŚWIETLICA SZKOLNA

        Świetlica przy Szkole Podstawowej w Uszwi powstała 1 marca 1974 roku. Zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej dożywianie oraz zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc
  w nauce, odpowiednie warunki do nauki własnej, rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
  W pracy z dziećmi dużą wagę przywiązuje się do wychowania estetycznego. Dba się o czystość i aktualny wystrój sali, o jej ukwiecenie. Świetlica jest miejscem , gdzie każdy uczeń - mały czy duży, może odpocząć, zrelaksować się, pograć z kolegami w szachy, bilard czy chińczyka lub po prostu porozmawiać. W świetlicy działa " Klub miłośników królewskiej gry" a jego członkowie brali udział w Gminnych Mistrzostwach Szachowych w Gosprzydowej.  SKLEPIK UCZNIOWSKI

        Sklepik uczniowski odgrywa w naszej szkole ważną rolę wychowawczą - uczy samorządności i gospodarności, rozwija uczciwość i obowiązkowość, kształtuje umiejętność zespołowego działania. Z pomocą opiekuna uczniowie zajmują się odpowiednim zaopatrzeniem sklepiku i sprzedażą świeżych drożdżówek, słodyczy, napojów i przyborów szkolnych.


  Wypracowane w ten sposób dochody przeznaczane są na potrzeby szkoły i uczniów.
  W ostatnich latach zakupiono między innymi aparat cyfrowy oraz 10 krzeseł obrotowych do pracowni komputerowej. Sklepik uczniowski włącza się w realizację szkolnych projektów, finansuje nagrody dla uczestników konkursów, sponsoruje spartakiady.
  Jest także fundatorem figurki królowej Jadwigi oraz wydania folderu i widokówek z okazji
  150-lecia szkoły.  Regulamin działalności
  szkolnego sklepiku uczniowskiego
  Publicznej Szkoły Podstawowej w Uszwi


  1.Sklepik uczniowski działa w trakcie roku szkolnego od poniedziałku do piątku podczas    przerw lekcyjnych.
  2.Opiekę nad całokształtem działalności sklepiku szkolnego sprawuje opiekun Sklepiku    Uczniowskiego wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
  3.W sklepiku mogą przebywać wyłącznie osoby do tego upoważnione. Zabronione jest    wpuszczanie do pomieszczenia sklepiku osób do tego nieupoważnionych.
  4.Warunkiem pracy w sklepiku jest przedstawienie pisemnej zgody rodziców (prawnych    opiekunów) na pracę w sklepiku i pozytywna opinia wychowawcy klasy.
  5.Załogę sklepiku wybiera opiekun spośród uczniów, o których mowa w pkt. 4.
  6.Załoga sklepiku wykonuje swoje zadania jako zajęcia dodatkowe i nie otrzymuje za swą    pracę żadnego wynagrodzenia pieniężnego.
  7.Obsługa sklepiku pracuje w zespołach dwuosobowych, zmieniających się dwa razy w ciągu    roku.
  8.Załoga sklepiku odpowiada za stronę organizacyjno - gospodarczą pracy sklepiku. Wszelkie    spory w tym zakresie rozstrzyga opiekun sklepiku.
  9.Załoga sklepiku we wszystkich swoich działaniach jest wspierana i nadzorowana przez    opiekunów sklepiku szkolnego.
  10.Uczniowie pracujący w sklepiku zobowiązani są do:
  a) przestrzegania zasady uczciwości,
  b) pracowitości i poszanowania własności szkolnej,
  c) rzetelnego wypełnienia swoich obowiązków związanych z obsługa klientów,
  d) dbania o porządek, ład i czystość,
  e) dbania o wystój sklepiku,
  f) zgłaszania i przygotowywania opiekunowi listy z zapotrzebowaniem na brakujące artykuły,
  g) sporządzania tygodniowych raportów obrotu pod nadzorem nauczyciela opiekującego    się sklepikiem,
  h) pomagania opiekunowi przy odbiorze towaru i ustalaniu cen,
  i) dokonywania kontroli terminów ważności produktów sprzedawanych w sklepiku.
  11.Uczniowie pracujący w sklepiku odpowiadają w szczególności za:
  a) stan higieniczno - sanitarny pomieszczenia,
  b) estetyczną ekspozycję towarów,
  c) aktualizację cen.
  12.Działalność komercyjna sklepiku jest działalnością drugoplanową.
  13.Naliczana na towary sprzedawane w sklepiku marża nie może przekraczać 20 %.
  14.Wyboru rodzaju asortymentu sprzedawanego w sklepiku szkolnym dokonuje załoga    sklepiku, po zaakceptowaniu przez opiekuna sklepiku oraz po uzyskaniu akceptacji    dyrektora szkoły i rady rodziców.
  15.Wszelkie fundusze uzyskane ze sprzedaży towarów w sklepiku zostają przeznaczone na    cele szkoły.
  16.O wydatkach ze środków uzyskanych z działalności sklepiku decyduje dyrektor szkoły, w    porozumieniu z opiekunami sklepiku.
  17.Pod koniec każdego semestru opiekunowie sklepiku razem z uczniami sprzedającymi w    sklepiku dokonują kontrolnego spisu towarów (inwentaryzacji).
  18.Na zakończenie roku szkolnego wszyscy członkowie załogi sklepiku mogą otrzymać    nagrody w postaci książek, wydawnictwa multimedialnego, przyborów szkolnych, jeśli    dokonywane rozliczenia z działalności sklepiku nie wykazały braku artykułów ani gotówki.
  19.Nauczyciele sprawujący opiekę nad sklepikiem zobowiązani są dwa razy w roku szkolnym    (pod koniec każdego semestru), złożyć sprawozdanie z działalności sklepiku szkolnego.
  20.Kluczami do pomieszczenia sklepiku dysponują wyłącznie sprzedawcy sklepiku oraz    opiekun. Dorabianie kluczy jest zabronione. W razie zagubienia klucza, należy niezwłocznie    zgłosić ten fakt opiekunom sklepiku i wymienić zamek.
  21.Uczeń przed rozpoczęciem pomocy w działalności sklepiku szkolnego zobowiązany jest
      zapoznać się z niniejszym regulaminem.


  Uszew, dn. ...............

  Oświadczenie

          Wyrażam zgodę na to, aby mój syn / córka .................................. w ramach dodatkowej działalności uczniowskiej, pracował (-a) nieodpłatnie w sklepiku szkolnym, ściśle przestrzegając regulaminu jego działalności.

  ..............................
  /podpis rodzica/
  SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

        Działalność SKO w naszej placówce ma wieloletnią tradycję. Obecnie ponad 90% uczniów klas I-VI należy do tej organizacji. Nasi wychowankowie, dzięki Szkolnej Kasie Oszczędności działającej pod patronatem PKO Banku Polskiego, mają możliwość wyrabiania nawyku świadomego oszczędzania już od najmłodszych lat. Od pierwszej klasy poznają prawdziwą wartość pieniądza, z entuzjazmem biorą udział w licznych akcjach związanych z oszczędzaniem i wspomaganiem innych. Umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi i zdobyta wiedza ekonomiczna wyzwala w uczniach inicjatywę oraz zachęca do udziału w zbiórkach i akcjach charytatywnych.
        Nasza szkoła wzięła udział w konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO) organizowanym przez PKO Bank Polski i zdobyła nagrodę II stopnia, dyplom oraz 1000 zł. Za otrzymane pieniądze zostały zakupione rolety do okien w dwóch salach lekcyjnych.

  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

        Organizowane w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne mają na celu wspieranie harmonijnego, wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez ujawnianie, a następne pogłębianie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz propagowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego.
        W szkole prowadzone są kółka zainteresowań:
  - polonistyczne
  - historyczne
  - języka angielskiego
  - matematyczne
  - plastyczne
  - informatyczne
  - szachowe
  - recytatorskie
  - sportowe
  - kółko taneczne
        Uczniowie uczestniczący w wyżej wymienionych zajęciach pozalekcyjnych mają okazję zaprezentować swoje umiejętności w czasie uroczystości szkolnych, imprez środowiskowych i konkursów.

        Zespół taneczny, do którego należą uczniowie klas I-IV, istnieje już od wielu lat. Kształtowanie estetyki ruchu i elegancji postawy oraz umiejętności właściwego prezentowania się - to cele realizowane przez opiekuna grupy. W repertuarze zespołu znajdują się tańce nowoczesne i ludowe. Różnorodność wykonywanych układów choreograficznych sprawia, że zespół wspaniale prezentuje się na uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

 • Strona utworzona: 2005r.
  Aktualizacja: 2016-12-02 18:28